JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE FINANČNIH POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA OBRTI, PODJETNIŠTVA IN SOBODAJALSTVA V OBČINI BOROVNICA V LETU 2018

Občina Borovnica je v sodelovanju z OOZ Vrhnika objavila razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva za leto 2018.
Razpis je poleg objave na naši spletni strani, objavljen tudi na spletni strani Občine Borovnica, v glasilu Krpanov glas in v Uradnem listu RS.
Gospodarski subjekti s sedežem na območju Občine Borovnica lahko kandidirate za sredstva za naslednje namene:
- Subvencijo obrestne mere
- Pomoč pri usposabljanju zaposlenih (izobraževanje)
- Nove zaposlitve
- Udeležbe na sejmih
- Spodbujanje sobodajalstva
PDF CELOTNO BESEDILO RAZPISA


Na podlagi 4. in 25. člena Pravilnika o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v občini Borovnica (Uradni list RS, št. 59/2018), Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 71/2017) ter Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči št. 441-332/2017/6 z dne 20. 7.2018, Občina  Borovnica in OOZ  Vrhnika objavljata

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE FINANČNIH POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA OBRTI,  PODJETNIŠTVA IN SOBODAJALSTVA V OBČINI BOROVNICA V LETU 2018 IZ PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE BOROVNICA IN OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE VRHNIKA

I. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev Občine Borovnica in sredstev Območne obrtno-podjetniške zbornice Borovnica, za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v letu 2018.
II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Skupna višina razpisanih sredstev je 25.000 €, od tega zagotavlja Občina Borovnica 20.000,00 €, Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika pa 5.000,00 €.
Sredstva Občine Borovnica so zagotovljena na proračunski postavki 414013 Razvoj malega gospodarstva.

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so majhna podjetja in samostojni podjetniki oziroma upravičenci določeni pri posameznem ukrepu. Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja. Upravičenci na področju sobodajalstva so lahko tudi fizične osebe, ki nimajo statusa samostojnega podjetnika. Ne glede na status pa so lahko na področju sobodajalstva upravičenci do podpor iz tega razpisa le tisti, ki so vpisani v register sobodajalcev in za to priložijo ustrezno dokazilo.
Sedež fizične oz. pravne osebe ter kraj investicije morata biti na območju Občine Borovnica.
Ne glede na določila prejšnjih  odstavkov, se sredstva dodeljujejo le prosilcem s slovenskim državljanstvom.
Sredstva se ne dodeljujejo:
- podjetjem, ki delujejo na področju ribištva in akvakulture,
- podjetjem, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
- podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ter v primeru, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
- podjetjem, ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
- podjetjem, ki so opredeljena, kot podjetja v težavah in pridobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
- podjetjem, ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti ter obveznosti do delavcev,
- za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice,
- za nabavo vozil za cestni prevoz tovora podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju.

IV. UKREPI IN POGOJI
1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNIH MER ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ
a. Namen in pogoji financiranja
Sredstva za subvencijo obrestne mere se namenijo za dolgoročne kredite, ki so bili ali bodo pridobljeni za naslednje upravičene stroške investicij:
- stroške nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
- stroške nakupa, graditev ali preureditev poslovnih prostorov,
- stroške nakupa in posodobitve opreme,
- stroške posodobitve obstoječe proizvodnje in storitev in
- stroške nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-hov-a, nepatentnega tehničnega znanja).
Med upravičene stroške investicij ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in transportne opreme, v kolikor gre za prejemnike subvencij, ki so registrirani za opravljanje transportne dejavnosti.
Subvencijo je dovoljeno dodeliti za kreditiranje tistih investicij v stalna sredstva, ki so potrebna za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, za spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (racionalizacija, diverzifikacija ali modernizacija). Subvencijo je dovoljeno dodeliti le v primerih, če predstavlja spodbudo za izvedbo predvidenih investicij oziroma je za njihovo izvedbo nujno potrebna.
b. Upravičenci
Za subvencijo dela obrestne mere kredita lahko zaprosijo samostojni podjetniki posamezniki, majhna in mikro podjetja ter občani, ki nameravajo odpreti obrtno ali podjetniško dejavnost in so pri pristojnem organu vložili zahtevo za pridobitev statusa samostojnega podjetnika ali podjetja, ki so pri pristojnem organu vložila zahtevo za vpis v sodni register.
c. Prijava na razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati
- kreditno pogodbo ali predpogodbo za dolgoročni kredit, za katerega se prosi subvencija,
- amortizacijski načrt kredita,
- dokumentacijo, iz katere mora biti razvidno, za kakšne namene je bil ali bo odobren kredit (predračun, računi, pogodbe, izjava banke…..),
- predstavitev prosilca in njegovih dejavnosti z referencami v pisni obliki,
- potrdilo o vpisu samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije oz. sklep o vpisu podjetja v sodni register (z vsemi prilogami),
- pisno izjavo, da prosilec subvencije za namen, za katerega je oz. bo dobil odobren kredit, ni dobil državne pomoči, oz. če jo je, kakšen delež je dobil iz drugih virov. Skupna višina sredstev ne sme preseči 15% upravičenih sredstev investicije.
- pisno izjavo prosilca o poravnanih davkih in prispevkih,
- podpisano soglasje za uporabo osebnih podatkov.
Po potrebi lahko komisija naknadno zahtevo še dodatno dokumentacijo.
d. Pogoji za dodelitev sredstev
Subvencija se podeljuje za kreditne pogodbe, ki so bile oz. bodo sklenjene v obdobju od 1.01.2017 do 1.10.2018.
Subvencija se dodeli za kredite z najdaljšo dobo vračanja do 10 let. Subvencionira se maksimalno 2,5 odstotne točke (60% subvencije je iz sredstev Občine Borovnica, 40% subvencije je iz sredstev OOZ Vrhnika), do višine kredita 42.000,00 €. V kolikor prosilec ni član OOZ Vrhnika, subvencijo dodeli le Občina Borovnica do višine 1,5 odstotne točke. Delež subvencije ne sme presegati 50% obresti kredita.
2. SPODBUJANJE UDELEŽBE NA SEJMIH IN RAZSTAVAH
a. Namen in pogoji financiranja
Sredstva za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah se namenijo za udeležbo na določenem sejmu ali predstavitvi na določeni razstavi.
Sredstva se dodelijo za naslednje upravičene stroške:
- stroške najetja sejemskega prostora/stojnice,
- stroške predstavitve sejemskega prostora/stojnice,
- stroške delovanja sejemskega prostora/stojnice.
b. Upravičenci
Za sredstva lahko zaprosijo samostojni podjetniki, majhna podjetja, sobodajalci in društva s sedežem v Občini Borovnica, ki so ali bodo nastopili na določenem sejmu in razstavi kot aktivni udeleženec.
c. Prijava na razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati
- predstavitev prosilca z navedbo namena udeležbe na sejmu/razstavi ter kratkim opisom posameznega sejma/razstave,
- pogodbo ali predpogodbo o najemu sejemskega oz. razstavnega prostora/stojnice,
- potrdilo o vpisu samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije oz. sklep o vpisu podjetja v sodni register (z vsemi prilogami),
- pisno izjavo, da prosilec za sredstva za namen, za katerega prosi ni dobil državne pomoči, oz. če jo je, kolikšen delež je dobil iz drugih virov,
- račun oz. predračun in potrdilo o plačanih računih, ostala potrdila (o plačilu) bodo morala biti dostavljena do roka, navedenega v poglavju iz poglavja V,
- pisno izjavo prosilca o poravnanih davkih in prispevkih
- podpisano soglasje za uporabo osebnih podatkov.
Po potrebi lahko komisija naknadno zahteva še dodatno dokumentacijo.
d. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se dodelijo za nastop na določenem sejmu ali razstavi, ki je bil ali bo v obdobju 01 .01. 2017 do 1. 10. 2018.
Občina dodeli posameznemu prosilcu do 25% upravičenih sredstev, Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika pa do 25% upravičenih sredstev oz. maksimalno posameznemu prosilcu le toliko, kolikor znaša predviden članski prispevek za OOZ Vrhnika v letu 2018.
3. POMOČ PRI USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH IN USPOSABLJANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
a. Namen in pogoji financiranja
Sredstva pomoči pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov se namenijo za izobraževanje in pridobivanje dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj, ki so potrebni pri delu zaposlenih in samostojnih podjetnikov in se namenijo za naslednje stroške:
- stroške kotizacije seminarjev,
- stroške inštruktorja,
- potne stroške inštruktorja in drugih, ki se usposabljajo,
- ostale tekoče stroške,
- stroške udeležencev usposabljanja.
b. Upravičenci
Za sredstva lahko zaprosijo samostojni podjetniki, majhna in mikro podjetja, ki so se ali bodo usposabljali sebe (gre za samostojne podjetnike) ali zaposlene, za pridobitev dodatnih znanj za potrebe dela.
c. Prijava na razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati
- podatke o prosilcu (naziv podjetja ali samostojnega podjetnika),
- podatke o udeležencu (ime in priimek, status-zaposlen, samostojni podjetnik),
- dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, razen za tiste, ki se bodo usposabljanja šele udeležili,
- račun oz. predračun in potrdilo o plačanih računih, ostala potrdila (o plačilu) bodo morala biti dostavljena do roka, navedenega v pogodbi iz poglavja VI,
- izjavo, da je bilo oz. bo usposabljanje namenjeno za potrebe pri delu,
- potrdilo o vpisu samostojnega podjetnika v poslovni register Slovenije oz. sklep o vpisu podjetja v sodni register (z vsemi prilogami),
- pisno izjavo, da prosilec za te namene, za katere vlaga prošnjo, ni dobil nikakršne pomoči oz. če jo je kakšen delež in iz katerih virov,
- obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti za poslovni subjekt s strani AJPES-a oz. Statističnega urada RS,
- pisno izjavo prosilca o poravnanih davkih in prispevkih;
- podpisano soglasje za uporabo osebnih podatkov.
Po potrebi prosilca lahko komisija naknadno zahteva še dodatno dokumentacijo.
d. Pogoji za dodelitev sredstev
Pomoč za pridobitev katere koli izobrazbe po veljavnih pravilih osnovnega, poklicnega, srednješolskega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja se dodeli za usposabljanje v šolskem letu 2018/2019, za ostala usposabljanja pa za tista, ki so ali se bodo izvajala v obdobju 01. 01. 2017 do 01. 10. 2018.
Pomoč se dodeli samostojnim podjetnikom ali pravnim osebam s sedežem na območju občine Borovnica. Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika pomoč dodeljuje samo samostojnim podjetnikom ali pa zaposlenim pri pravnih osebah, če so ustanovitelji te pravne osebe, ki mora biti članica OOZ.
Občina Borovnica pomoč dodeljuje tudi za zaposlene delavce.
Občina dodeli posameznemu prosilcu do 17,5% upravičenih stroškov, v primeru da je usposabljanje namenjeno težje zaposljivim osebam pa 22,5 upravičenih stroškov, Območna obrtno-podjetniška zbornica pa do 17,5% upravičenih stroškov oz. maksimalno posameznemu prosilcu le toliko, kolikor znaša predviden članski prispevek za OOZ Vrhnika v letu 2018.
 
4. ODPIRANJE NOVIH ZAPOSLITEV
a. Vir sredstev
Sredstva za ta ukrep zagotavlja občina Borovnica.
b. Namen in pogoji financiranja
Sredstva za nove zaposlitve se namenijo za zaposlitve ljudi, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve zaradi poslovnih razlogov s strani delodajalca.
Sredstva se namenijo za naslednje upravičene stroške:
- strošek bruto plače (neto plača, davek iz osebnih prejemkov, prispevki za PIZ in ZZ,
prispevek za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo).
Med stroške plače ne spadajo: davek na izplačane plače, nadomestilo za prehrano in prevoz na delo, regres za letni dopust in drugi dodatki ter bonitete zaposlenega.
c. Upravičenci
Za sredstva lahko zaprosijo samostojni podjetniki ali podjetja, ki so ali bodo na novo zaposlovala.
Šteje se, da gre za novo zaposlitev, če se dodatno pridobi celo ali več zaposlitev glede na povprečje preteklih dvanajstih mesecev. Nova zaposlitev mora biti ohranjena vsaj dve (2) leti po prejeti pomoči, sicer je potrebno sredstva vrniti.
Do sredstev so upravičeni delodajalci za delavce s slovenskim državljanstvom in stalnim prebivališčem na območju Občine Borovnica.
d. Prijava na razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati
- pogodbo oz. vzorec pogodbe o zaposlitvi,
- obrazec M-1 o prijavi delavca pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje, razen za tiste, ki šele bodo zaposlovali,
- fotokopijo prve plačilne liste. V kolikor le-te na dan prijave na razpis ni mogoče predložiti, bo morala biti dostavljena do roka navedenega v pogodbi iz poglavja V,
- dokazilo o povprečni letni plači zaposlenega na določenem delovnem mestu,
- dokazilo o številu zaposlenih, ki na dan oddaje vloge ne sme biti starejši od 14 dni:
- potrdilo iz uradne evidence ZZZS ali
- izjava samostojnega podjetnika  ali podjetja, ki mora vsebovati seznam vseh zaposlenih ter navedbo trajanja zaposlitve: določen ali nedoločen čas,
- pisno izjavo o povprečnem številu zaposlenih v zadnjih dvanajstih (12) mesecih,
- pisno izjavo prosilca o poravnanih davkih in prispevkih,
- podpisano soglasje za uporabo osebnih podatkov.
e. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se dodelijo delodajalcem za zaposlitve, sklenjene v obdobju 01. 01. 2017 do 30.9.2018. Sredstva se dodelijo za stroške bruto plač za obdobje dveh let v višini 7,5% upravičenih stroškov.
Sredstva se dodeli v letu 2018 v enkratnem znesku in sicer v skupni višini 24 plač, ki so enake prvi izplačani plači. Če prva izplačana plača ni izplačana v obdobju enega meseca, se le-ta preračuna za obdobje enega meseca (preračunana plača).
Če se v nadaljnjih mesecih plača zaposlenemu zniža, mora prejemnik sredstev razliko med prvo izplačano plačo oz. preračunano plačo in vsemi nižjimi plačami vrniti dajalcu sredstev – Občini Borovnica.
Če se plača zaposlenemu v nadaljnjih mesecih poviša, prejemnik sredstev ni upravičen do izplačila razlike med prvo oz. preračunano plačo in povišanimi plačami, ker dobi sredstva v naprej.
5. SPODBUJANJE SOBODAJALSTVA
a. Vir sredstev
Sredstva za ta ukrep zagotavlja občina Borovnica.
b. Namen in pogoji financiranja
Sredstva za spodbujanje sobodajalstva  so namenijo za širitev ponudbe prenočitvenih zmogljivosti v Občini Borovnica s ciljem spodbujanja razvoja turizma v občini.  Sredstva se namenijo za naslednje upravičene stroške:
- do 50 % stroškov gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov in zunanje ureditve prostorov, namenjenih turističnim nastanitvenim zmogljivostim;
- do 50 %  stroškov opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem turističnih nastanitvenih zmogljivosti;
- do 50 % stroškov promocijskih aktivnosti.
Med  upravičene stroške ne spadajo stroški drobnega inventarja.
Financiranje se izvaja na podlagi predloženih računov, iz katerih sta pri gradbenih in obrtniških delih jasno razvidna namen in lokacija, pri opremi vrsta opreme in pri promocijskih dejavnostih termin, lokacija, vsebina in oblika teh dejavnosti.
V primeru nabave rabljene opreme le ta ne sme biti izdelana pred letom 2012.
c. Upravičenci
Za sredstva lahko zaprosijo pravne osebe s sedežem ali sedežem poslovne enote v Občini Borovnica ter fizične osebe s  slovenskim državljanstvom in stalnim prebivališčem na območju Občine Borovnica in sicer:
• registrirani sobodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije;
• samostojni podjetniki in gospodarske družbe kot so opredeljeni v 7. členu Pravilnika, ki imajo registrirano dejavnost oddajanja turističnih nastanitvenih zmogljivosti;
• fizične osebe, ki se bodo z dejavnostjo oddaje turističnih nastanitvenih zmogljivosti za potrebe turizma ukvarjale in bodo svojo dejavnost ustrezno priglasile oz. registrirale, najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem so prejele pomoč »de minimis« za ta namen.
d. Prijava na razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati
- potrdilo o vpisu sobodajalca v Poslovni register Slovenije ali potrdilo samostojnega podjetnika ali gospodarske družbe  o registrirani dejavnosti  oddajanja turističnih nastanitvenih zmogljivosti,
- pisno izjavo, da prosilec subvencije za namen, za katerega je oz. bo dobil odobren kredit, ni dobil državne pomoči, oz. če jo je, kakšen delež je dobil iz drugih virov. Skupna višina sredstev ne sme preseči 15% upravičenih sredstev investicije.
- Pisno izjavo prosilca o poravnanih davkih in prispevkih,
- podpisano soglasje za uporabo osebnih podatkov.
- Za samostojne podjetnike in gospodarske družbe:
o Kopija računov (največ do 10 računov), pogodb
o Potrdila o plačilu
o Izpis iz Registra osnovnih sredstev
o Dokazilo o izvedeni investiciji in/ali
o Dokazilo o izvedeni promocijski aktivnosti
- Za fizične osebe:
o Kopija računov (največ do 10 računov), pogodb
o Potrdila o plačilu
o Dokazilo o izvedeni investiciji in/ali
o Dokazilo o izvedeni promocijski aktivnosti
e. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se dodelijo za gradbena in/ali obrtniška dela, opremo in promocijske dejavnosti, namenjene izboljšanju turističnih prenočitvenih zmogljivosti,  ki so bila oz. je bila ali bodo oz. bo izvedene oz. nabavljena v obdobju 01. 01. 2017 do 1. 10. 2018.
Dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem odloku, mora upravičenec opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji .
V. MERILA ZA IZBOR VLOG
Merila za izbor vlog so za vse navedene ukrepe podana v Prilogi 1, ki je sestavni del tega razpisa.

VI. RAZPISNI ROK TER POSTOPEK PRIJAVE
1. PRIJAVA IN RAZPISNI ROK
Prijava na razpis se začne 14. 9. 2018 in konča 12. 10. 2018.
Vloge za pridobitev finančnih sredstev iz tega razpisa s potrebnimi prilogami vložijo prosilci po pošti s priporočeno pošiljko na naslov:
OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika
ali osebno na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika.
Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – PODJETNIŠTVO - BOROVNICA 2018« na prednji strani in polnim nazivom pošiljatelja na zadnji strani.
2. KOMISIJA
Komisija, ki bo vodila celoten postopek javnega razpisa, bo nepravilno označene ovojnice zaprte vrnila pošiljatelju.
Vse pravilno označene ovojnice bo odprla in ugotovila njihovo popolnost. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog predloži vse dokumente, ki jih je potrebno predložiti v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno.
V roku dostavljene in pravilno izpolnjene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so predložene. Izločene bodo tiste vloge, v katerih bo prosilec prosil za dodelitev sredstev, ki niso predmet tega razpisa.
Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu z določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo komisija izločila.
Komisija bo v 5 dneh od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih najkasneje v roku 8 dni dopolnijo.
Komisija za dodelitev finančnih sredstev iz tega razpisa sprejme sklep o dodelitvi sredstev najpozneje v roku 8 dni od prejema dopolnjenih vlog. Sklep se posreduje posameznemu prosilcu najkasneje v roku 7 dni po prejemu sklepa. Vlagatelj lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se sklene pogodba, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti.
VI. KONČNE DOLOČBE
Če po odpiranju vlog in izračunu subvencij komisija ugotovi, da je za pripadajočo subvencijo premalo razpoložljivih sredstev, se prosilcem sredstva razdelijo v ustreznem sorazmernem deležu tako, da vsi prosilci pridobijo enak procent subvencije.
Prosilci bodo upravičeni do sredstev OOZ le v primeru, da imajo poravnano zapadlo članarino do dneva oddaje vloge.
Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, Tržaška cesta 8a, po telefonu 01/755-77-40 ali po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ter
Občini Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, po telefonu 01/750-74-68 – Andrej Klemenc.

Številka:
Datum:   10.9.2018

OBČINA BOROVNICA ŽUPAN
Bojan Čebela

OOZ VRHNIKA PREDSEDNIK
Simon HLEBEC