RAZPIS ZA SUBVENCIJE 2017 – OBČINA VRHNIKA

Tudi v letošnjem letu OOZ Vrhnika in Občina Vrhnika del svojih sredstev namenjata spodbujanju podjetništva.  Na voljo je 30.000 € sredstev za štiri različne namene.

Na podlagi 19. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 304/2004, 338/2007 in 419/2014), Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2017 (Naš časopis št. 444 z dne 19.12.2016) ter Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči št. 441-35/2015 z dne 13.4.2015, Občina Vrhnika in OOZ Vrhnika objavljata

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA OBRTI IN PODJETNIŠTVA ZA LETO 2017

 

I. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev Občine Vrhnika in sredstev Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v letu 2017.

 

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Skupna višina razpisanih sredstev je 30.000 EUR, od tega zagotavlja Občina Vrhnika 25.000 EUR, Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika pa 5.000,00 EUR.

Sredstva Občine Vrhnika so zagotovljena na proračunski postavki 4003 14029001 14018 Razpis – gospodarstvo.

 

III. UPRAVIČENCI

Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so majhna podjetja in samostojni podjetniki oziroma upravičenci določeni pri posameznem ukrepu. Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja.

Sedež fizične oz. pravne osebe ter kraj investicije morata biti na območju Občine Vrhnika.

Ne glede na določila prejšnjih odstavkov, se sredstva dodeljujejo le prosilcem s slovenskim državljanstvom.

Sredstva se ne dodeljujejo:

-       podjetjem, ki delujejo na področju ribištva in akvakulture,

-       podjetjem, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

-       podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz

seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ter v primeru, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

-       podjetjem, ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,

-       podjetjem, ki so opredeljena, kot podjetja v težavah in pridobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,

-       podjetjem, ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti ter obveznosti do delavcev,

-       za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice,

-       za nabavo vozil za cestni prevoz tovora podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju.

 

IV. UKREPI IN POGOJI

1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNIH MER ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ

a. Namen in pogoji financiranja

Sredstva za subvencijo obrestne mere se namenijo za dolgoročne kredite, ki so bili ali bodo pridobljeni za naslednje upravičene stroške investicij:

-       stroške nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

-       stroške nakupa, graditev ali preureditev poslovnih prostorov,

-       stroške nakupa in posodobitve opreme,

-       stroške posodobitve obstoječe proizvodnje in storitev in

-       stroške nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-hov-a, nepatentnega tehničnega znanja).

Med upravičene stroške investicij ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in transportne opreme, v kolikor gre za prejemnike subvencij, ki so registrirani za opravljanje transportne dejavnosti.

Subvencijo je dovoljeno dodeliti za kreditiranje tistih investicij v stalna sredstva, ki so potrebna za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, za spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (racionalizacija, diverzifikacija ali modernizacija). Subvencijo je dovoljeno dodeliti le v primerih, če predstavlja spodbudo za izvedbo predvidenih investicij oziroma je za njihovo izvedbo nujno potrebna.

b. Upravičenci

Za subvencijo dela obrestne mere kredita lahko zaprosijo samostojni podjetniki posamezniki, majhna podjetja in občani, ki nameravajo odpreti obrtno ali podjetniško dejavnost in so pri pristojnem organu vložili zahtevo za pridobitev statusa samostojnega podjetnika ali podjetja, ki so pri pristojnem organu vložila zahtevo za vpis v sodni register.

c. Prijava na razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati

-       kreditno pogodbo ali predpogodbo za dolgoročni kredit, za katerega se prosi subvencija,

-       amortizacijski načrt kredita,

-       dokumentacijo, iz katere mora biti razvidno, za kakšne namene je bil ali bo odobren kredit (predračun, računi, pogodbe, izjava banke…),

-       predstavitev prosilca in njegovih dejavnosti z referencami v pisni obliki,

-       potrdilo o vpisu samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije oz. sklep o vpisu podjetja v sodni register (z vsemi prilogami),

-       pisno izjavo, da prosilec subvencije za namen, za katerega je oz. bo dobil odobren kredit, ni dobil državne pomoči, oz. če jo je, kakšen delež je dobil iz drugih virov.

Skupna višina sredstev ne sme preseči 15% upravičenih stroškov investicije.

-       pisno izjavo prosilca o poravnanih davkih in prispevkih.

Po potrebi lahko komisija naknadno zahteva še dodatno dokumentacijo.

d. Pogoji za dodelitev sredstev

Subvencija se podeljuje za kreditne pogodbe, ki so bile oz. bodo sklenjene v obdobju od 1.10.2016 do 30.9.2017.

Subvencija se dodeli za kredite z najdaljšo dobo vračanja do 10 let. Subvencionira se maksimalno 2,5 odstotne točke (60% subvencije je iz sredstev Občine Vrhnika, 40% subvencije je iz sredstev OOZ Vrhnika), do višine kredita 42.000,00 EUR. V kolikor prosilec ni član OOZ Vrhnika, subvencijo dodeli le Občina Vrhnika do višine 1,5 odstotne točke.

Delež subvencije ne sme presegati 50% obresti kredita.

2. SPODBUJANJE UDELEŽBE NA SEJMIH IN RAZSTAVAH

 

a. Namen in pogoji financiranja

Sredstva za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah se namenijo za udeležbo na določenem sejmu ali predstavitvi na določeni razstavi.

Sredstva se dodelijo za naslednje upravičene stroške:

-       stroške najetja sejemskega prostora/stojnice,

-       stroške postavitve sejemskega prostora/stojnice,

-       stroške delovanja sejemskega prostora/stojnice.

b) Upravičenci

Za sredstva lahko zaprosijo samostojni podjetniki, majhna podjetja, ki so ali bodo nastopili na določenem sejmu in razstavi kot aktivni udeleženec.

c. Prijava na razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati

-       predstavitev prosilca z navedbo namena udeležbe na sejmu/razstavi ter kratkim opisom posameznega sejma/razstave,

-       pogodbo ali predpogodbo o najemu sejemskega oz. razstavnega prostora/stojnice,

-       potrdilo o vpisu samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije oz. sklep o vpisu podjetja v sodni register (z vsemi prilogami),

-       pisno izjavo, da prosilec za sredstva za namen, za katerega prosi ni dobil državne pomoči, oz. če jo je, kolikšen delež je dobil iz drugih virov,

-       račun oz. predračun in potrdilo o plačanih računih, ostala potrdila (o plačilu) bodo morala biti dostavljena do roka, navedenega v poglavju iz poglavja V,

-       pisno izjavo prosilca o poravnanih davkih in prispevkih.

Po potrebi lahko komisija naknadno zahteva še dodatno dokumentacijo.

d. Pogoji za dodelitev sredstev

Sredstva se dodelijo za nastop na določenem sejmu ali razstavi, ki je bil ali bo v obdobju 1.10.2016 do 30.9.2017.

Občina dodeli posameznemu prosilcu do 25% upravičenih sredstev, Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika pa do 25% upravičenih sredstev oz. maksimalno posameznemu prosilcu le toliko, kolikor znaša predviden članski prispevek za OOZ Vrhnika v letu 2017.

 

3. POMOČ PRI USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH IN USPOSABLJANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

a. Namen in pogoji financiranja

Sredstva pomoči pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov se namenijo za izobraževanje in pridobivanje dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj, ki so potrebni pri delu zaposlenih in samostojnih podjetnikov in se namenijo za naslednje stroške:

-       stroške kotizacije seminarjev,

-       stroške inštruktorja,

-       potne stroške inštruktorja in drugih, ki se usposabljajo,

-       ostale tekoče stroške,

-       stroške udeležencev usposabljanja.

b. Upravičenci

Za sredstva lahko zaprosijo samostojni podjetniki, majhna podjetja, ki so se ali bodo usposabljali sebe (gre za samostojne podjetnike) ali zaposlene, za pridobitev dodatnih znanj za potrebe dela.

c. Prijava na razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati

-       podatke o prosilcu (naziv podjetja ali samostojnega podjetnika),

-       podatke o udeležencu (ime in priimek, status-zaposlen, samostojni podjetnik),

-       dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, razen za tiste, ki se bodo usposabljanja šele udeležili,

-       račun oz. predračun in potrdilo o plačanih računih, ostala potrdila (o plačilu) bodo morala biti dostavljena do roka, navedenega v pogodbi iz poglavja V,

-       izjavo, da je bilo oz. bo usposabljanje namenjeno za potrebe pri delu,

-       potrdilo o vpisu samostojnega podjetnika v poslovni register Slovenije oz. sklep o vpisu podjetja v sodni register (z vsemi prilogami),

-       pisno izjavo, da prosilec za te namene, za katere vlaga prošnjo, ni dobil nikakršne pomoči oz. če jo je kakšen delež in iz katerih virov,

-       obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti za poslovni subjekt s strani AJPES-a oz. Statističnega urada RS,

-       pisno izjavo prosilca o poravnanih davkih in prispevkih.

Po potrebi lahko komisija naknadno zahteva še dodatno dokumentacijo.

d. Pogoji za dodelitev sredstev

Pomoč za pridobitev katere koli izobrazbe po veljavnih pravilih osnovnega, poklicnega, srednješolskega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja se dodeli za usposabljanje v šolskem letu 2017/2018, za ostala usposabljanja pa za tista, ki so se ali se bodo izvajala v obdobju od 1.10.2016 do 30.9.2017.

Pomoč se dodeli samostojnim podjetnikom ali pravnim osebam s sedežem na območju občine Vrhnika. Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika pomoč dodeljuje samo samostojnim podjetnikom ali pa zaposlenim pri pravnih osebah, če so ustanovitelji te pravne osebe, ki mora biti članica OOZ.

Občina Vrhnika pomoč dodeljuje tudi za zaposlene delavce.

Občina dodeli posameznemu prosilcu do 17,5% upravičenih stroškov, v primeru da je usposabljanje namenjeno težje zaposljivim osebam pa 22,5% upravičenih stroškov, Območna obrtno-podjetniška zbornica pa do 17,5% upravičenih stroškov oz. maksimalno posameznemu prosilcu le toliko, kolikor znaša predviden članski prispevek za OOZ Vrhnika v letu 2017.

4. ODPIRANJE NOVIH ZAPOSLITEV

a. Vir sredstev

Sredstva za ta ukrep zagotavlja občina Vrhnika.

b. Namen in pogoji financiranja

Sredstva za nove zaposlitve se namenijo za zaposlitve ljudi, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve zaradi poslovnih razlogov s strani delodajalca.

Sredstva se namenijo za naslednje upravičene stroške:

-       strošek bruto plače (neto plača, davek iz osebnih prejemkov, prispevki za PIZ in ZZ, prispevek za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo).

Med stroške plače ne spadajo: davek na izplačane plače, nadomestilo za prehrano in prevoz na delo, regres za letni dopust in drugi dodatki ter bonitete zaposlenega.

c. Upravičenci

Za sredstva lahko zaprosijo samostojni podjetniki ali podjetja, ki so ali bodo na novo zaposlovala.

Šteje se, da gre za novo zaposlitev, če se dodatno pridobi celo ali več zaposlitev glede na povprečje preteklih dvanajstih mesecev. Nova zaposlitev mora biti ohranjena vsaj dve (2) leti po prejeti pomoči, sicer je potrebno sredstva vrniti.

Do sredstev so upravičeni delodajalci za delavce s slovenskim državljanstvom in stalnim prebivališčem na območju Občine Vrhnika.

d. Prijava na razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati

-       pogodbo oz. vzorec pogodbe o zaposlitvi,

-       obrazec M-1 o prijavi delavca pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje, razen za tiste, ki šele bodo zaposlovali,

-       fotokopijo prve plačilne liste. V kolikor le-te na dan prijave na razpis ni mogoče predložiti, bo morala biti dostavljena do roka, navedenega v pogodbi iz poglavja V,

-       dokazilo o povprečni letni plači zaposlenega na določenem delovnem mestu,

-       dokazilo o številu zaposlenih, ki na dan oddaje vloge ne sme biti starejše od 14 dni:

- potrdilo iz uradne evidence ZZZS ali

           - izjava samostojnega podjetnika ali podjetja, ki mora vsebovati seznam vseh              

             zaposlenih ter navedbo trajanja zaposlitve: določen ali nedoločen čas,

-       pisno izjavo o povprečnem številu zaposlenih v zadnjih dvanajstih (12) mesecih,

-       pisno izjavo prosilca o poravnanih davkih in prispevkih.

e. Pogoji za dodelitev sredstev

Sredstva se dodelijo delodajalcem za zaposlitve, sklenjene v obdobju 1.10.2016 do 30.9.2017. Sredstva se dodelijo za stroške bruto plač za obdobje dveh let v višini 7,5% upravičenih stroškov.

Sredstva se dodeli v letu 2017 v enkratnem znesku in sicer v skupni višini 24 plač, ki so enake prvi izplačani plači. Če prva izplačana plača ni izplačana v obdobju enega meseca, se le-ta preračuna za obdobje enega meseca (preračunana plača).

V primeru, da se plača zaposlenemu v nadaljnjih mesecih zniža, mora prejemnik sredstev razliko med prvo izplačano plačo oz. preračunano plačo in vsemi nižjimi plačami vrniti dajalcu sredstev – Občini Vrhnika.

V primeru, da se plača zaposlenemu v nadaljnjih mesecih poviša, prejemnik sredstev ni upravičen do izplačila razlike med prvo oz. preračunano plačo in povišanimi plačami, ker dobi sredstva v naprej.

 

V. RAZPISNI ROK TER POSTOPEK PRIJAVE

1. PRIJAVA IN RAZPISNI ROK

Prijava na razpis se prične 3.7.2017 in zaključi 2.10.2017.

Vloge za pridobitev finančnih sredstev iz tega razpisa s potrebnimi prilogami vložijo prosilci po pošti s priporočeno pošiljko na naslov:

OOZ Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360, Vrhnika

ali osebno na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika.

Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – PODJETNIŠTVO 2017« na prednji strani in polnim nazivom pošiljatelja na zadnji strani.

 

2. KOMISIJA

Komisija, ki bo vodila celoten postopek javnega razpisa bo nepravilno označene ovojnice zaprte vrnila pošiljatelju.

Vse pravilno označene ovojnice bo odprla in ugotovila njihovo popolnost. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog predloži vse dokumente, ki jih je potrebno predložiti v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.

Odpiranje prispelih vlog ne bo javno.

V roku dostavljene in pravilno izpolnjene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so predložene. Izločene bodo tiste vloge, v katerih bo prosilec prosil za dodelitev sredstev, ki niso predmet javnega razpisa.

Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu z določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo komisija izločila.

Komisija bo v 5 dneh od odpiranja vlog telefonsko pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih najkasneje v roku 8 dni dopolnijo.

Komisija za dodelitev finančnih sredstev iz tega razpisa sprejme sklep o dodelitvi sredstev najpozneje v roku 8 dni od prejema dopolnjenih vlog. Sklep se posreduje posameznemu prosilcu najkasneje v roku 7 dni po prejemu sklepa. Vlagatelj lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se sklene pogodba v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti.

 

VI. KONČNE DOLOČBE

V primeru, da po odpiranju vlog in izračunu subvencij komisija ugotovi, da je za pripadajočo subvencijo premalo razpoložljivih sredstev, se prosilcem sredstva razdelijo v ustreznem sorazmernem deležu tako, da vsi prosilci pridobijo enak procent subvencije.

Prosilci bodo upravičeni do sredstev OOZ Vrhnika le v primeru, da imajo poravnano zapadlo članarino do dneva oddaje vloge.

Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, Tržaška cesta 8a, po telefonu 01/755-77-40 ali po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

ter Občini Vrhnika, tel. št. 01/755-54-21 (Erika Červek).

Številka: 430-21/2017 (3-03)

Datum:   6.6.2017

 

OBČINA VRHNIKA                                                  OOZ VRHNIKA
ŽUPAN                                                                 PREDSEDNIK
Stojan JAKIN, univ.dipl.inž.grad.                       Simon HLEBEC